(+84) 936393674 - Email: contact@aiacademy.edu.vn

Dr. Nguyen Van Toi


TS. Nguyễn Văn Tới nhận bằng tiến sĩ Tin học và Ứng dụng từ Đại học La Rochelle, Cộng hoà Pháp. Ông cũng nghiên cứu tại Viện nghiên cứu quốc tế MICA - ĐH Bách Khoa Hà Nội trong quá trình làm nghiên cứu sinh và sau đó trở thành nghiên cứu viên mời tại đây. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm của ông bao gồm thị giác máy tính, học máy, học sâu. Ngoài ra, ông còn tham gia bình duyệt cho các tạp chí và hội thảo quốc tế trong lĩnh vực quan tâm như tạp chí IET Computer Vision, hội thảo MAPR (International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition), SoICT (International Symposium on Information and Communication Technology), NICS (The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science). Hiện tại, ông là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Subscribe us for Future Updates

Subscribe

Subscribe us for Future Updates

No, thanks!